Všeobecné obchodné podmienky

Poskytovateľ služby

Poskytovateľom služby je
ET SLOVAKIA s.r.o., Jasovská 39, 851 07 Bratislava, IČO: 31361439, IČ DPH: SK2020352609
a
AUTOFIS, s.r.o. Grobská 16, 900 23 Viničné, IČO:35822970, DIČ:2021596929.

Objednanie služby

1. Zákazník (objednávateľ služby) prostredníctvom webovej stránky www.zaparkujem.sk alebo prostredníctvom cestovnej kancelárie alebo agentúry, ktorá je zmluvným partnerom poskytovateľa služby, zašle elektronickou formou žiadosť o rezerváciu parkovacieho miesta.
2. Poskytovateľ služby, na základe tejto žiadosti, zabezpečí voľné parkovacie miesto pre zákazníka. Toto miesto sa považuje za zabezpečené len v prípade, ak klient obdrží „Potvrdenie o rezervácii“, ktoré poskytovateľ zašle na e-mail uvedený v žiadosti o parkovacie miesto. Objednávateľ služby je povinný sa týmto potvrdením preukázať pri vstupe na parkovisko. Ak toto potvrdenie nepredloží, tak poskytovateľ služby môže poskytnutie služby odmietnuť.

Platba za poskytnutie služby

Za poskytnutie služby je povinný zákazník vykonať úhradu jedným z nasledujúcich spôsobov:
1. Platbou v hotovosti pri príchode na parkovisko v zmysle platného cenníka, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.zaparkujem.sk. Úhrada za poskytnutie služby musí byť vykonaná vopred v mene EURO.
2. Úhrada prostredníctvom cestovnej kancelárie alebo agentúry (sprostredkovateľa). Pri objednaní služby prostredníctvom cestovnej kancelárie, ktorá je zmluvným partnerom poskytovateľa služby, zákazník uhradí za poskytnutie služby požadovanú čiastku priamo v cestovnej kancelárii (u sprostredkovateľa) a tým sa bude považovať úhrada za vykonanú.

3. Úhrada pomocou platobnej karty pri rezervácii.

Predmet poskytovanej služby

Predmetom poskytovanej služby je prenájom parkovacieho miesta v objekte poskytovateľa služby pre vozidlo do max. 3,5t. Zaslaním „Potvrdenia o rezervácii“ poskytovateľom služby, a jeho predložením zákazníkom, sa poskytovateľ služby zaväzuje zabezpečiť jedno voľné parkovacie miesto v objekte poskytovateľa služby v čase uvedenom v tomto potvrdení. Poskytovateľ služby nezodpovedá za krádež vozidla alebo časti výbavy vozidla, poškodenie vozidla treťou osobou alebo vyššou mocou napr. krupobitie, veterná smršť, atď. V cene za poskytnutie služby nie je zahrnuté poistenie na tieto prípady. V cene poskytnutia služby nie je zahrnutý transfer na letisko a späť z letiska.

Transfer na letisko a späť

Poskytovateľ služby zabezpečí zákazníkovi počas pracovnej doby bezplatný transfer na letisko a späť z letiska na parkovisko. Je to bonus pre klienta. Mimo pracovnej doby je transfer spoplatnený podľa cenníka. To platí aj pre prípad meškania príletu na letisko.  V cene za službu je zahrnuté len parkovanie. Transfer sa uskutočňuje len na letisko M.R.Štefánika Bratislava a späť. Počet osôb (max 4 osoby na jednu rezerváciu) musí objednávateľ uviesť pri vypisovaní rezervácie. Transfer na letisko zabezpečí poskytovateľ maximálne do 30 minút od príchodu objednávateľa služby na parkovisko. Doba transferu z parkoviska na letisko je cca 5 min, v závislosti od dopravnej situácie. Poskytovateľ služby nezodpovedá za zdržanie spôsobené vyššou mocou alebo nepredvídateľnou situáciu ako sú napr. dopravná nehoda, nezjazdnosť komunikácie, policajná uzávierka komunikácie a pod. Objednávateľ služby nemá nárok na náhradu škody spôsobené zdržaním transferu z vyššie uvedených dôvodov. Pri transfere z letiska na parkovisko prevádzkovateľ nezodpovedá za meškanie príletu, ktoré môže spôsobiť transfer mimo prevádzkových hodín, ktorý bude spoplatnený. Poskytovateľ zabezpečí pristavenie svojho vozidla, určeného na transfer, do 20 min na vopred určené miesto. Vozidlo poskytovateľa služby bude na letisko pristavené na miesto, o ktorom bude objednávateľ služby informovaný pri jeho transfere na letisko.

Prevzatie vozidla poskytovateľom služby a objednávateľom služby

Poskytovateľ služby môže požadovať pri prevzatí vozidla od klienta kľúč od vozidla, ak to vyžaduje parkovacia situácia. V takom prípade môže byť vozidlo preparkované v priebehu doby parkovania. Objednávateľ služby pri preberaní vozidla na parkovisku je povinný sa preukázať dokladom od vozidla , ak bude o to požiadaný službou parkoviska.

V Bratislave dňa 1.1.2017